Home Eco Friendly Guide LEG-GO stilettos: Finn Stone gives new life to stilettos using Legos